NemzetHír --- Ébredj, Magyar!
Pontos idő
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 L I N K E K
 Bannere


 

Hirdetés

Székely Nemzeti Tanács (SZNT)

 

 

 

 


Hozzáadás a kedvencekhez!

  Ön is lehet cikkíró!
e-mail cím:
nemzethir@citromail.hu
nemzethir@yahoo.com

Az oldal  Mozilla Firefoxban működik optimálisan.

 Kinézeti hibák jelentkezhetnek.
Minden jog fenntartva!
 
Történelmünk: X. sz.-ig
Történelmünk: X. sz.-ig : Sicambria: Ős Buda vára vagy valami más.

Sicambria: Ős Buda vára vagy valami más.


A  magyar nép ősi múltját kutatók  elképzelése szerint egy ősi város Sicambria volt ős Buda vára. Ezt többé-kevésbé régészeti leletekkel is alátámasztják, melyeket hitelesnek mondhatunk. De valóban ősi szkíták alapította városról van-e szó? Vagy esetleg más is meglapulhat a szó jelentésének értelmében?

A történeti leírások mindegyike azonosan idézi azt, hogy Árpád Attila várába rendezkedett be.

Anonymus leírása így szól: " A révet ahol az átkelést végrehajtották, Magyar-révnek nevezték el (Békásmegyer), azért, mert a hét fejedelmi személy, akit hétmagyarnak mondtak, ott hajózott át a Dunán.  – Mára már kiderült Anonymus nem tekinthető hiteles történelmi forrásnak, de hogy Árpád Pest-Budanál kelhetett át a Dunán az történelmi tény is lehet. Mint az is, hogy Attila egyik székvárosa Buda, a melegvizek forrásának városa, melyet előtte a Rómaiak is használtak téli szálláshelyül.

SZIKAMBRIA építése a Tárih-i Üngürüsz elbeszélése nyomán … a Hunok elfoglalják jogos örökségüket Szikambriát, az Üngürüsz tartományt. ??? Ez már valamit sejtett. Sicambria tehát nem  is egy város, hanem egy tartomány. De mely hunokról lehet szó? Attila hunjairól, esetleg az avarokról, akik hunoknak mondják magukat, de nem azok és csak később nevezik magukat avaroknak egy állítólagos királyuk neve után, vagy Árpád magyarjairól. – A Tarih-i Üngürüszben leírt történet elbizonytalanít. Keletkezése, a török hódoltság alatt a törökök elhordják a magyarság őstörténetének korabeli feljegyzéseit, ezt lefordítják türk-ótörökre és ezt magyarságkutatók a rendszerváltás után visszaírják (új)magyarra. Tehát egy ősi magyar nyelvet fordítanak vissza a töröknyelv közbeiktatásával napjaink magyar nyelvére. Nem zárható ki némi félreértés (fordítás), Mindenesetre, ha őstörténetük jeles kutatói nem kutatják fel ezen írásokat, biztos nem jutunk el idáig, és továbbra is maradt volna a finnugorirányzat

Tehát Sicambria városát valahol a Duna vonalán kell keresni, az „üngürüsz tartományban” Mit is jelenthet az üngürüsz szó? Amit találtunk: Ung Urus (hunok-ungok) = hun urak, hun uralkodók tartománya. Attila halála után, örököseinek nem csak a Kárpát-medencei  uralkodása értendő. Büszkén mondhatjuk, Attila örökösei fél Európában szövetséges királyságokat alkotva önálló államokat hoztak létre a Római Birodalom egész területén.  Francia elnevezésünk is innen az üngürüs=UNG oeros =Ongroi eredhet. Azután az afrikans nyelvben  “üngü” = Paars mely a Párszi, Pártus, Persza, ari, uari, őstürk (Ős hun, -ung) eredethez visszavezethető. (É-afriakai tuaregek is erre a kapocsra alapozák a magyar rokonságukat) De haladjunk visszafelé az időben.

A hun dinasztiák előtt a rómaiak uralkodtak (i.e 10 és i.u 6 tól  375- ig), itt leszükítettebb értelemben csak a Dunántúlon. De a rómaiak elött kik éltek Pannonia tartományban? akik nem nevezhetők izig-vérik szkíta népnek. Történelmi tény, hogy az “Etruszkok” legalább is etruszknak nevezi e népet a történelemtudomány. Ők azon trósz népek akik Kis-Ázsián át vagy onnan vándoroltak Európába valamikor i.e. 1200-ban(tól) 800-ig, illetve közt. Erre a sicambria szó elemzésével kaphatunk magyarázatot. De ne menjünk a dolgok elébe!

A (si) Cambria köztudott, hogy Wales latin neve, mely Nagy Brittannia (Anglia) délnyugati  részén fekvő félszigete. Wales = Cambria.  Angol-latin-ír fordítás szerinti jelentése “Ő ( egy igen) nagy (óriás) britt” Ez a nagy illetve óriás jelenthet “termetet” illetve úralkodót is. Tehát  valamiért eltér az akkori emberátlagtól. És ilyen átlagtól eltérő legendának tartott történelmi személy a kelta, vagy brit Arthur király volt. Vizsgáljuk tovább a szó jelentését: Cambria, cambio (latin-olasz-magyar) adóslevél, váltó. (Ennek is van történelmitényű értelmezése: “A rómaiak a szarmatákat legyőzésük után Brittaniába húrcolták katonai szolgálatra”.) Tehát olyan valamiben jeleskedő emberekről van szó akiket a Kárpátmedencéből katonai szolgálatra  Angliába kényszeritettek adósság leróvása fejében. De ezek tényleg szarmaták voltak? A szarmata szittya,  szkíta nép, Szkítia pedig a Dunától keletre van. Itt felfedezhető egy területi és időbeni történelemhamisítás vagy tévedés. (Ettől válhat igazzá, hogy a 200-ban a sztyepére űzött szarmaták a lengyeleknek egyik ősei)

Továbbá: Cambria-camb(R)io  = Cambria, Maelgwn.  Azok, akik e történelmi kort ismerik a „Maelgwin” szóról óhatatlanul az angol történelem kelta varázslója Merlin illetve a Frank államalapító „Meroving” dinasztia rémképe jelenhet meg. Meroving szó jelentése (mint az „osztrogót”  szó) keletről jövő, fénylő, fényes, dicsőséges. Ebből következhet, hogy az első francia államot, nem a frankok, hanem a brit Meroving dinasztia jeles uralkodója Clodvig alapította kinek népének mai francia neve a breton.

Van nekünk másik kiinduló forrásunk is, hála a Rómaiaknak, akik az általuk meghódított területek régi neveit nem írták át. Britannia név Kis-Ázsiában, mai Törökország területén is felbukkan a római feljegyzésekben. Bithynnia éppúgy mint Galatia. Galatia a későbbi  francia területen lévő Gallia. Brit – Brigetio római kori városnév viszont már a Dunántúl, Komáron vagy Szőny felső Duna parti város. Ugyan ez a „brit” név átkerül Angliába,(Innen ered Nagy Britannia elnevezés is) majd vissza a francia félszigetre Breton-Bretagne. Őket nevezi a történelemtudomány a gallokkal együtt keltáknak. Tehát egy nép több törzse átkelve Európába a Dunántúlon telepszik le az itt élő ősi népeket a pánokat és a szabirokat kiszorítva illetve beolvasztva.  Itt a görög elnevezésük szerint cotinuszok, eraszkuszok, scordiszkuszok, majd a latinban etruszkok (uralkodók)  és slavusoknak azaz szolgálattevőknek neveznek. A fentebb említettek alapján, katonai szolgálatra a brit törzs fiait vitték Angliában- ezek szerint.

Összefoglalva az eddigieket: Pannoniba –mely az i.e. 60 körül kapta e nevét – betelepültek szabir- szabin (Avária/Szavaria/Szombathely) és a pán őslakosok közé az etruszkok (kb. i.e1000), majd őket követték más törzsek, ( kb. i.e. 500-400 közt.) jelen elemzésben a britek, akiket keltáknak  neveznek források. Őket viszik el katonai szolgálatra a rómaiak i.u. 6-ban.

Ide vonatkozó más történelmi források után is kutatva, Románia őstörténelmével foglalkozó angol nyelvű internetes ( Wikipédia-Kelták Erdélyben)  oldal  hasonlóan írja le ugyanezt a történetet, persze Román szemszöggel. Röviden: A geta-dákokat,  akik i.e. 700 környékén a szkíták megjelenésekor húzódtak a mai Kis-alföldi területre, a felső Duna mentéről a kelta törzsek űzték el és települtek át Erdélybe. Ők az állítólagos ősdákok  Ezen kelta törzs neve Boi-k, azaz a bojok akik létrehozták az ú.n. La Ten kultúrát.  – Persze, tegyük hozzá, ezen felső Duna menti területen egykori gepida-dák előfordulást  régészeti lelet eddig nem igazolta, éppúgy mint ahogy dák régészeti lelet sem került elő a Kárpát-medencében. Gepida és szarmata annál több, a Tisza vonalában és ettől keletre. A kelták Pannonia római meghódítása után települtek át Transyvániába . Ezen népnek  itt ismét Róma  területi hódításával kellett szembesülnie és legyőzetnie  i.u. 80-200 közt. Ez az időszak a történelemtankönyvek szerinti „Dácia-provincia” története.  

Most térjünk vissza a sicambria szó értelmezéséhez.  A szó előtagja  a „SIC”.   Sicul-ok  azon népek egy csoportja akik a bolgárok földjére települnek át. Áll egy korabeli bolgár feljegyzésben, mely sikul-t mint a székelyek őseit említi. A sicul sicambria jelentése a latinban„szicíliaiakat” is jelent, mégpedig olyan nagy urakat, akik hajóval érkeztek Pannoniába. Ők egyfelől a britek másfelől a székelyek elődei lehetnek.  Székelyek, akik a gepidák közé menekülnek, britek akiket elhurcolnak Angliába Pannonia megszállásakor.  Ez jól megbonyolítja a történetet, vagy inkább tisztázza. Kik lehetnek ezek a szicíliaiak? A válasz egyszerű. Azon Etruszkok utódai, akik Rómában 7 generáción át adták Róma királyait( kb. i.e. 600), akiket elkergettek  Pannoniába, ahol  legyőzték Őket. Nevezzük  el őket „sicambriaiaknak”. Összefoglalva egy olyan királyi nemzetségnek Perzsiából Európába vándorlása utáni kálváriájáról van szó kiknek  a  Dunántúl  „tartományát”  nevezték sicambriaának. Dunántúlt csak i.e. 60- után nevezték Pannoniának, az észak Dunántúlon élő pánok után. Előtte minden bizonnyal  „Sicambriának. Az előtt, a szabirok idején Avária a tartomány neve, Szombathely (Savária) központtal. Sicambria területi behatárolás, elhelyezkedéséből semmiképp nem lehetett szkíta, továbbá akiket eddig keltáknak, kelta törzseknek nevez a történelemtudomány úgy abban a formában nem igaz. Ha britek és gallok kelták, akkor a többi kelta törzsnek titulált törzs nem kelta, hanem germán. Ellehet gondolkodni rajta, éppúgy, mint „Sicambria” „Ősbudavározásán”

http://mutat.net/?http://www.freeweb.hu/vasvary/sicambria-enciklopedia-hungar.jpg

http://albaregalis.hupont.hu/2/sicambria-az-osi-varos

 

 

 
NemzetHír-Ébredj...

NemzetHír-Ébredj, MagyarA NemzetHír több mint hír! Böngészd oldalunkat, olvasd híreinket! Látogass meg minket, mindennap, ha tudsz. és ha tetszik az oldalunk, akkor terjesztd is, ahol csak tudod! Segítségedet köszönjük!

 Az oldal tartalma nem kommunista, nem fasiszta, nem neonáci. Csupán nemzeti, hazafias érzelmű és  magyar!

 

 
Szavazó

 

Újratöltve: (Katt a linkre) Ön szerint ki/kik állnak a roma-gyilkosságsorozat mögött?

 
Mondj véleményt
Ki nyeri az EURO 2012-t?

Görögország
Orbán Viktor
Manuel Barroso
Angela Merkel
Manhattan
Soros György 11-esei döntik el
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Társalgó
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Számláló
Indulás: 2006-12-02
 

látogató olvassa a lapot.

 
Admin
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

 
Egyéb hasznos linkek.
 
SMS hírdetések
 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)